בית
אודות
מוצרים
מידע ועזרים
צור קשר
מספר לקוח
סיסמה
שכחת סיסמה?
מדיניות פרטיות
אנו, בחברת מיכפל (להלן: "החברה") מכבדים את פרטיות לקוחותינו, ורואים ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם ובטחון המידע שלהם.
אנו מתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, וכיצד אנו משתמשים במידע האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך ההתקשרות שלך עמנו.
מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים אליהם אתה מתחייב בעת שימוש באתר והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.
במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותי האתר והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו
אתר מיכפל ("האתר") הינו בבעלות מיכפל בע"מ, ח.פ. 510996481 ("מיכפל" או החברה"), ומופעל על ידה. משרדיה הראשיים של מיכפל נמצאים ברחוב המסגר 54 תל אביב בכל שאלה בנושא האתר ניתן לפנות לאחראי על תחום מערכות השכר, הנוכחות או משאבי האנוש בארגונך.
בעצם השימוש באתר הינך מאשר שאתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך היא מתייחסת לשני המינים באופן שווה.
איזה מידע האתר מספק ואוסף ממך?
האתר משמש ככלי משלים להספקת שירותים שונים ללקוחות מיכפל ("הלקוחות"), שהינם מעסיקים בישראל. בהתאם, האתר משמש מעסיקים ועובדיהם. בעת הכניסה לאתר תתבקש להזין מספר זיהוי לקוח וסיסמת משתמש ( מיכפל אינה אוספת מידע מזוהה אישית ("מידע אישי") על משתמשי האתר, אלא אם כן הם פנו אל מיכפל מיוזמתם ומסרו לה את פרטיהם, למשל בטופס יצירת קשר. מובן, כי מידע זה נמסר מרצונם ובהסכמתם של המשתמשים באתר, אף שלא חלה עליהם חובה חוקית למוסרו. מיכפל עשויה לאסוף מידע על אופן השימוש שלך באתר, לדוגמה העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), פרטים לגבי המחשב שבאמצעותו גלשת באתר וכיו"ב. מידע זה הוא סטטיסטי בלבד ואיננו מזהה אותך אישית. בנוסף, מיכפל עשויה להסתייע בשירות של צד שלישי (כגון Google Analytics) על מנת לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בנוגע לשימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר. האתר אוסף מידע תיעודי בנוגע לפעילות המשתמשים בו הכרוך בזיהוי המשתמשים: מידע אודות ההזדהות למערכת (ניסיונות הזדהות, הצלחה/כשלון התחברות וכו') ומידע אודות הפעילות בתוך האתר (הדפים בהם ביקרת וכו') כמו כן, האתר אוסף מידע תפעולי המשמש לניטור פעילות האתר (כגון זמן ביצוע פעולה במערכת) וכרוך גם הוא בזיהוי המשתמשים.
מה השימוש שייעשה במידע?
המידע שיוזן על ידך יישמר כחלק ממאגר המידע המוחזק על ידי מיכפל עבור מעסיקך. מידע זה ישמש את מיכפל לשם ביצוע תהליכי שכר, נוכחות, תפעול פנסיוני ומשאבי אנוש ומתן שירותים נלווים לפעילויות אלה (ביחד: "השירותים") במסגרת ההתקשרות העסקית בין מיכפל למעסיקך. המידע התיעודי והתפעולי שייאסף על ידי האתר יישמר במאגרי המידע של מיכפל וישמש לטובת הפעולות הבאות באתר:שיפור התכנים והשירותים המוצעים באתר ויצירת, עדכון או ביטול תכנים או שירותים באתר בהתאם להעדפות וציפיות המשתמשים.
 • התאמת התכנים והשירותים באתר להעדפותיך, לרבות באמצעות יצירת פרופיל לקוח וניטור הפעולות באתר.
  משלוח עדכונים מקצועיים, הצעות מסחריות ומסרים פרסומיים מטעם מיכפל ביחס למוצרי ושירותי מיכפל, לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 • יצירת קשר איתך לפי בקשתך או במקרים בהם החברה תהא סבורה שקיים צורך בכך.
 • מיכפל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) אלא כמפורט להלן:
 • על פי הסכמתך למסירת המידע, לרבות על פי מדיניות פרטיות זו.
 • העברת הפרטים והמידע לגופים המפורטים להלן, ככל הנדרש במסגרת מתן השירותים: רשויות ציבוריות רלוונטיות (כגון רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי), מרכז סליקה בנקאי (מס"ב), גופים מוסדיים (כהגדרתם על פי דין), ספק שירותי הדפסה, סוכן הביטוח ו/או המתפעל הפנסיוני של מעסיקך וגורמים נוספים אשר גישתם למידע נדרשת לצורך מתן השירותים ופרטיהם יימסרו למיכפל על ידי מעסיקך (כגון גופים העוסקים בהטבות לעובדים).
 • אם יתקבל במיכפל צו שיפוטי המורה לה לעשות כן ובכל מקרה אחר בו קיימים חובה או היתר על פי דין למסירת המידע.
 • בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים אחרים, ככל שיהיו, בינך לבין מיכפל.
 • אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין או פעולות המפרות את תנאי השימוש באתר או את מדיניות הפרטיות של האתר, ולרבות במסגרת חקירה אודות פעולות כאמור.
 • על מנת להגן על הקניין והזכויות של מיכפל ו/או לקוחותיה ו/או המשתמשים באתר.
 • אם מיכפל תסבור שמסירת הפרטים והמידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • אם מיכפל תעביר את ניהול האתר ו/או הפעלתו לצדדים שלישיים המספקים שירותים למיכפל, ככל הנדרש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה.
 • למען הסר ספק, מיכפל רשאית להעביר מידע שאינו אישי לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
עוגיות (Cookies)
קבצי Cookies הינם קבצים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. האתר משתמש בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאמת פרטים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע, באפשרותך בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies.
מידע פרסומי
הינך מסכים לכך שנשתמש במידע האישי אשר מסרת למיכפל מרצונך על מנת לשלוח אליך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים, הצעות מסחריות ומסרים פרסומיים מטעם מיכפל ביחס למוצרי ושירותי מיכפל וחברות אחרות בקבוצת מיכפל, לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS). באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת info@michpal.co.il או לחלופין מילוי אחר ההוראות להסרה מרשימת התפוצה הכלולות בהודעות הנשלחות אליך.
אבטחת מידע
מיכפל מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע בכלל מערכותיה, לרבות במחשב המאחסן את קוד המחשב של האתר ואת המידע המתקבל באמצעות האתר. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למערכות מיכפל והונאות מקוונות אחרות, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. סיכונים אלה עלולים להתממש ולגרום לנזקים, כגון חשיפת נתוניך האישיים המוחזקים במערכות מיכפל.
זכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו
מידע אישי אודותיך, לרבות המידע שתזין לאתר, מוחזק על ידי מיכפל בעבור מעסיקך כחלק ממאגר מידע בנושא עובדים הנמצא בבעלות המעסיק. כמו כן, המידע זמין במשרדי המעסיק באמצעות מסוף/ים למערכת מיכפל. על כן, אם הינך מעוניין לעיין במידע אודותיך מתוך מאגר המידע בבעלות המעסיק, אנא פנה אל מעסיקך בבקשה לעיין במידע.
פניה כאמור יש להפנות אל מיכפל בדוא"ל לכתובת info@michpal.co.il או בדואר למען רח' המסגר 54, תל אביב מיקוד : 6721421.
שינויים במדיניות הפרטיות
מיכפל רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות של האתר בלא הודעה מוקדמת. בכל עת, מדיניות הפרטיות העדכנית והמחייבת תתפרסם באתר.
תנאי שימוש נוספים
פרט למדיניות פרטיות זו, יחולו על השימוש באתר תנאי שימוש נוספים, ככל שיהיו ויפורסמו באתר, וכן תנאי כל מסמך שאישרת בנוגע לאתר.
דין וסמכות שיפוט
על פעילות האתר ועל מדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אך לא יחולו כללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בנוגע לשימוש באתר או למדיניות הפרטיות זו, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.
אתר מיכפל ("האתר") הינו בבעלות מיכפל בע"מ, ח.פ. ("510996481 מיכפל" או החברה"), ומופעל על ידה. משרדיה של מיכפל נמצאים ברחוב רח' המסגר 54, תל אביב
ניתן ליצור קשר עם מיכפל בעניין האתר בטלפון שמספרו 03-5620191 -ובדוא"ל: info@michpal.co.il
בעצם השימוש באתר הינך מאשר שאתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך היא מתייחסת לשני המינים באופן שווה.
כל הזכויות שמורות למיכפל מיקרו מחשבים בע"מ © | 03-5620191