בית
אודות
מוצרים
מידע ועזרים
צור קשר
מספר לקוח
סיסמה
שכחת סיסמה?
תנאי שימוש באתר מיכפל
כללי
מיכפל בע"מ (להלן: "מיכפל") מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות"), בכפוף לתנאים הבאים וזאת כתנאי מקדמי למתן השירות.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך הוא מסכים לתנאים אלה.
מיכפל שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים וכל דין לרבות אמנות בין-לאומיות, שייכות למיכפל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בפרסומי מיכפל, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה. זכויות אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי הזכויות בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין וכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, כפוף לאמור להלן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא מיכפל ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן ו/או לנסות לפענח צופנים או נתונים, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מיכפל.
המשתמש מתחייב להשתמש בשירות ובחומר המוגן בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתנאי שימוש אלה.
פניות למיכפל
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי הפעילות של מיכפל, ניתן לפנות ישירות למיכפל בדואר אלקטרוני, בכתובת info@michpal.co.il.
אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("AS IS") ובלא כל אחריות שהיא של מיכפל לגביו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
מיכפל לא תשא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו-כן, מיכפל לא תשא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שיש או יהיו בחומר המוצג בשירות. מיכפל לא תשא בכל אחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.
מיכפל לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java ,Active-X ,JavaScript או אחרים.
מיכפל לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או שינויים בתכנונו ו/או תוכנו, צורתו, דיוק הנתונים, ליקויים בדרך העברתו ואי התאמת נתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף, ככל שייגרם בקשר לכך, אם יגרם. לעניין סעיף זה, מיכפל משמע, לרבות כל חברה קשורה בה, עובדיה וכן נציגיהם ו/או מי מטעמם.
קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים למיכפל (אתרי צד ג'):
• אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מיכפל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למיכפל כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
• אין מיכפל אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
• אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי מיכפל לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
• בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר בכתובת: info@michpal.co.il
כל הזכויות שמורות למיכפל מיקרו מחשבים בע"מ © | 03-5620191