בית
אודות
מוצרים
מידע ועזרים
צור קשר
מספר לקוח
סיסמה
שכחת סיסמה?
תנאי שימוש פורטל מיכפל
כללי
מסמך זה עניינו בשירותים, פעולות ומידע בתחומים פיננסיים שונים ("השירותים") המוצעים למשתמשים ("המשתמש" או "אתה") באפליקציית מיכפלירם ("האפליקציה") ו/או בממשק האינטרנטי שלה בפורטל המצוי בכתובת michpaliram.co.il , הנמצא בבעלות מיכפל מיקרו מחשבים (1983) בע"מ ו/או מופעל על ידה או מי מטעמה ("מיכפל" או "אנחנו" ו -"הפורטל").
תנאי השימוש המפורטים להלן, חלים על השימוש שלך בפורטל, באפליקציה ובשירותים (אשר יסופקו לך באמצעות הפורטל ו/או האפליקציה). כל משתמש בפורטל ו/או באפליקציה רשאי להשתמש בפורטל ובאפליקציה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.
בעצם הכניסה לפורטל והשימוש בו ו/או התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה, ו/או בעצם רישומך בפורטל ו/או השימוש בשירותים ו/או באמצעות סימון “✓” בתיבה המיועדת לכך בתחתית תנאי שימוש אלה, הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי: 1. קראת והבנת תנאי שימוש אלה, כי אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לאמור בהם ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין מיכפל לבינך. 2. ככל שאתה עובד - כי נתת אישורך למעסיק לקבלת השירותים באמצעות הפורטל והאפליקציה ולהצגת פרטים ומידע אישי שלך בפורטל ובאפליקציה. 3. ככל שהנך מעסיק - כי קיבלת ו/או תקבל כדין את אישורו של כל עובד לקבלת השירותים באמצעות הפורטל ואפליקציה, לרבות להצגת פרטים ומידע אישי של כל עובד כאמור בפורטל ובאפליקציה, וזאת עוד בטרם רישום העובד לשירותים.
אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מהתקנת האפליקציה ו/או מכניסה או מהתחברות או משימוש בפורטל.
תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.
מיכפל שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או כל חלק מהם מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.
השירותים והרישום
השירותים עומדים לרשותם של משתמשים שהנם - עובדים, מעסיקים ומייצגי מעסקים, והם כוללים אפשרות לצפייה במידע ונתונים פיננסיים שונים כגון הצגת תלושי שכר, ו/או ביצוע פעולות שונות (כל אחד מבין המשתמשים - ביחס למידע או הפעולות הזמינים באזור שלו).
מיכפל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שירותים חדשים, להסיר, לתקן ו/או לשנות כל חלק מהם ו/או לבצע בהם עדכונים, ו/או כל פעולה אחרת, שמיכפל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תמצא לנכון לנקוט.
על מנת לעשות שימוש באפליקציה, עליך להוריד אותה מהחנות למכשיר הטלפון הנייד האישי שלך.
על מנת לעשות שימוש בשירותים, מיכפל תספק לך שם משתמש וסיסמה זמנית, אותה יהיה עליך להחליף בסיסמה קבועה שתבחר לעצמך אותה תהיה רשאי לשנות בכל עת.
על המשתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה ולא לחשוף אותם לצד שלישי כלשהו. חשיפת שם המשתמש והסיסמה לצדדים שלישיים עלולה להביא לחשיפת מידע אישי ופרטי בפני צדדים שלישיים אלו.
השימוש בפורטל, באפליקציה ובשירותים מחייב חיבור של מכשירי המשתמש (מחשב, טלפון נייד) לרשת תקשורת. מובהר, כי שימוש ברשת אינטרנט אלחוטית ציבורית “פתוחה” חושף את המשתמש לסיכוני אבטחת מידע ופגיעה בפרטיות, ולכן מומלץ להשתמש בשירות רק באמצעות חיבור מאובטח לרשת האינטרנט. מיכפל לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה.
לתשומת ליבך
ייתכן כי חלק מהשירותים הזמינים בפורטל לא יהיו זמינים באפליקציה או שצורת הופעתם באפליקציה תהיה שונה מהצורה בה הם מופיעים בפורטל.
מדיניות פרטיות
בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של מיכפל בקשר עם הפורטל, האפליקציה והתוכן המצוי בהם, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.
זכויות קניין רוחני, בעלות ורשיון שימוש
כל זכויות הקניין הרוחני בפורטל, באפליקציה ובשירותים, לרבות אך לא רק טקסט, איורים, גרפיקה, תכנים ויזואליים מכל מין וסוג, יישומי תוכנה, ותמונות, הנם בבעלות מיכפל או מי מספקיה באופן בלעדי, והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.
מיכפל מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל ממיכפל, רישיון מוגבל, לשימוש אישי בלבד, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול, להשתמש בפורטל ו/או באפליקציה על גבי מחשב ו/או מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי שימוש אלו.
רשיון השימוש מותנה בין היתר בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה.
השימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים כפוף גם לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך.
שימוש מותר ומגבלות שימוש
אתה מסכים להשתמש בפורטל, באפליקציה ובשירותים רק למטרות המותרות בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות כל דין.
חל איסור לעשות שימוש בפורטל, באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור: הפורטל, האפליקציה ו/או השירותים אינם מיועדים לשימוש מסחרי כלשהו אלא לשימוש פרטי בלבד וחל עליך המשתמש איסור גורף לעשות בהם כל שימוש מסחרי שהוא. מבלי לגרוע מן האמור, הנך רשאי להשתמש בפורטל, באפליקציה ובשירותים למטרות חוקיות בלבד; חל איסור להשתמש בפורטל, באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש בפורטל, באפליקציה ו/או בשירותים באופן העלול להזיק או לפגוע בפורטל, באפליקציה ו/או בשירותים, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהפורטל, האפליקציה ו/או השירותים. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לפורטל, לאפליקציה ו/או לשירותים, לתכנים, או לחשבונות של אחרים. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מיכפל.
קישורים
ייתכן שהפורטל ו/או האפליקציה יאפשרו גישה לתכנים של צדדים שלישיים באמצעות קישוריות לאתרים כלשהם. יובהר, כי אין בהפניה אל אתר זה או אחר, גם אם מבוצעים מן הפורטל ו/או האפליקציה, משום נקיטת עמדה מצד מיכפל לגבי האתר, תכניו, מפעיליו ו/או מטרותיו. מיכפל לא תהיה אחראים לתכנים באתרים כלשהם.
רכיבי צד ג'
הפורטל או האפליקציה עשויים לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד ג'"). ידוע למשתמש כי השימוש שלו בפורטל ו/או באפליקציה כפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד ג'. עוד ידוע למשתמש והוא מסכים כי מיכפל אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד ג', וכי מיכפל אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד ג' זה או אחר.
אחריות והגבלת אחריות
המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים, כי למיכפל אין כל אחריות על המידע המוצג בפורטל ו/או באפליקציה. המידע מתקבל ממשתמשים וממקורות חיצוניים ו/או נוצר על ידם ו/או מתבסס על מידע שמתקבל ממשתמשים ומקורות כאמור ואין למיכפל כל אחריות בעניין.
אשר על כן, המידע בפורטל ובאפליקציה מוצג לך כמות שהוא ("AS IS"), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא, ומיכפל איננה ערבה לנכונות, שלמות ו/או מהימנות של מידע כאמור או כל חלק ממנו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא, והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי מיכפל בעניין.
זאת ועוד, המעסיק אחראי בלעדית לקבל את הסכמתו של כל עובד שלו לפי הוראות כל דין, לקבלת השירותים באמצעות הפורטל ו/או האפליקציה, לרבות להצגת פרטים ומידע אישי של העובד בפורטל ובאפליקציה במסגרת השירותים - ולמיכפל אין ולא תהיה כל אחריות בעניין.
זמינות ופונקציונאליות הפורטל, האפליקציה ו/או השירותים, תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתה של מיכפל, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של מיכפל או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון בענן). לפיכך הפורטל, האפליקציה וכל שירות במסגרתם, ניתנים לשימוש "כפי שהם" ("as is") ו"ככל שיהיו זמינים" ("as available") ומיכפל איננה מתחייבת שהפורטל, האפליקציה ו/או כל שירות כאמור לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מיכפל או מי מספקיה, וכן שהפורטל ו/או האפליקציה יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. מיכפל לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך, ולא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה בפורטל, באפליקציה ו/או באיזה מהשירותים, על אף שתנקוט בצעדים סבירים על מנת לתקן שיבוש או תקלה כאמור אשר בשליטתה.
להסרת ספק, מיכפל לא תהא אחראית והיא לא תתקן תקלות בקשר לפורטל ו/או לאפליקציה הנובעות ממחשבי המשתמש, מכשירי קצה, ו/או מכל אמצעים טכנולוגיים ו/או אחרים שבשימושו, לרבות עקב וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל רכיב פוגעני אחר ו/או רכיב העלול להפריע לעבודת הפורטל ו/או האפליקציה, והמשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לבטיחות מכשיריו האלקטרוניים.
בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת לפי כל דין, מיכפל לא תהיה אחראית, חוזית, נזיקית או מכוח עילה אחרת כלשהי, לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מסתבר, כספי או אחר, לרבות אך לא רק, הפסד ישיר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנות, אובדן נתונים, נזק שנגרם למחשב או לכל מכשיר שלך, תוכנת מחשב, מערכות ותוכניות ועליה נתונים או כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או אחר בין אם בחוזה ובין אם בכל עוולה שהיא, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בפורטל ו/או באפליקציה ו/או בקשר אליהם ו/או באיזה מהשירותים ו/או בקשר אליהם ו/או בקשר עם חוסר יכולת להשתמש בפורטל ו/או באפליקציה ו/או באיזה מהשירותים, ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסתמכות על כל מידע המופיע בפורטל, באפליקציה, בשירותים ו/או באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות הפורטל ו/או האפליקציה, גם אם מיכפל או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור. בכל מקרה, אתה מבין ומסכים כי כל תביעה נגד מיכפל תהיה מוגבלת לסכום ששילמת, אם בכלל למיכפל בגין השימוש בפורטל, באפליקציה ו/או בשירותים.
"מיכפל" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.
שימוש בעוגיות (“Cookies“) וטכנולוגיות אחרות
אנו עשויים לעשות שימוש בפורטל בעוגיות (cookies), לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימם לצרכיך, לשפר את חוויית המשתמש שלך, לצורכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב או כל מכשיר טכנולוגי אחר ממנו אתה עושה שימוש בפורטל או באפליקציה. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך או את היישום בטלפון הסלולארי או בכל מכשיר אחר וחלק אחר נשמר במכשיר. אתה רשאי, כמובן, לבטל בכל רגע את השימוש בעוגיות על ידי התאמת ההגדרות בדפדפן שלך, אולם אם תעשה כן ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק מהפורטל ו/או השירותים
הודעות והתראות
השירותים עשויים לכלול קבלת הודעותPUSH , מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני או התראות אחרות ממיכפל. הנך רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH ממיכפל על-ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלך.
מיכפל אינה מתחייבת לגבי עצם ו/או עיתוי מסירתן של הודעות מסוג זה ו/או מידת הדיוק בתוכנן, ומוסכם כי מיכפל לא תישא באחריות בגין כל עיכוב, אי מסירה או מסירה מוטעית של הודעה מסוג זה, טעות בתוכן ההודעה, או כל פעולה שתינקט או שלא תינקט על-ידי המשתמש ו/או על-ידי צד שלישי כלשהו תוך הסתמכות על מנגנון התראות זה.
"מיכפל" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.
שינויים והפסקת שירות
מיכפל וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות בפורטל ו/או באפליקציה, בתכנים ובשירותים המוצעים בהם, לשנות כל היבט אחר הכרוך בפורטל ו/או באפליקציה בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מיכפל. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מיכפל בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
כמו כן, מיכפל תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל ו/או האפליקציה על כלל ערוציהם ותכניהם, את עיצובם, המראה של איזה מהם ואת היקף וזמינות התכנים והשירותים שניתנים במסגרתם.
מיכפל תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה של משתמש לפורטל ו/או לאפליקציה ו/או לכל שירות המוצע במסגרתם, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי שימוש אלו או אם נגרמה הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של הפורטל ו/או האפליקציה ו/או השירותים, ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד מיכפל במקרה שכזה.
בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הנתונים למיכפל על פי הוראות כל דין, מיכפל תהיה רשאית, מכל סיבה שהיא, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פעילות הפורטל ו/או האפליקציה ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד מיכפל במקרה שכזה.
"מיכפל" לעניין סעיף זה, משמע לרבות, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את מיכפל, בעלי מניותיה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך של תנאי שימוש אלה.
מיכפל שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה כאמור בגינה תהיה מיכפל זכאית לשיפוי ממך, ובמקרה כאמור אתה תשתף פעולה עם מיכפל כפי שתתבקש על ידה באופן סביר.
דין וסמכות שיפוט
על תנאי שימוש אלו ושימושך בפורטל ובאפליקציה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או פעולה הקשורה לתנאי השימוש או נוגעת להם.
כללי
(1) ככל שייקבע כי תנאי מתנאי שימוש זה הנו בלתי אכיף ו/או בלתי חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי התנאי האמור יבוטל ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול ולהיות בתוקף. (2) ויתור של מיכפל על אכיפת הוראה או הוראות מסוימות בתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור במקרים אחרים ולא ישפיע על תקפותן של שאר ההוראות במסמך זה או על כל זכות של מיכפל לפי תנאי השימוש. (3) מיכפל רשאית להמחות תנאי שימוש אלו ו/או כל חלק מהם, ו/או כל זכות ו/או חובה הנובעת מהם ללא כל הגבלה או חובת יידוע. (4) כותרות הסעיפים בתנאי שימשו אלו שולבו לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותם.
המשתמש מסכים ומאשר כי כל עילת תביעה העשויה להיות לו, הנובעת מ/או הקשורה בפורטל, באפליקציה ו/או בשירותים, תעמוד לו במשך שנה מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, עילת תביעה זו תתיישן.
כל הזכויות שמורות למיכפל מיקרו מחשבים בע"מ © | 03-5620191