בית
אודות
מוצרים
מידע ועזרים
צור קשר
מספר לקוח
סיסמה
שכחת סיסמה?
תנאים כלליים לאספקת שירותי "מיכפל פנסיה", "מיכפל פנסיה פלוס", "מיכפל פנסיה 360" ו/או "מיכפל פנסיה גלובל"
1. הגדרות
1.1 מיכפל – מיכפל מיקרו מחשבים (1983) בע"מ.
1.2 לקוח מיכפל (להלן "לקוח") – לקוח שרכש את תוכנת השכר של מיכפל ומשלם עבורה דמי מנוי למיכפל.
1.3 מעסיק (להלן "מעסיק") – לקוח של "לקוח מיכפל" המקבל את שירותי "מיכפל פנסיה" או "מיכפל פנסיה פלוס" או "מיכפל פנסיה 360" (ראה סעיף 3.1).
1.4 מעסיק גלובל (להלן "מעסיק גלובל") – לקוח שאינו עובד בהכרח עם תוכנת השכר של מיכפל ומקבל את שירות "מיכפל פנסיה גלובל"
2. כללי
תנאים כלליים אלה ("התנאים הכלליים"), יחד עם טופס ההצטרפות לשירותים עליו חתם הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל ("טופס ההצטרפות"), על נספחיהם, מהווים יחדיו את ההסכם בין הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל לבין מיכפל ("ההסכם") ומסדירים את התנאים לפיהם תספק מיכפל ללקוח ו/או למעסיק את שירותי "מיכפל פנסיה","מיכפל פנסיה פלוס", שירותי "מיכפל פנסיה 360" ו/או שירותי "מיכפל פנסיה גלובל" (בהתאם לבחירת הלקוח המעסיק בטופס ההזמנה) ("השירותים"). כותרות הסעיפים, מספורם ועריכתם הם לצרכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
3. השירותים
3.1 בכפוף לתשלום דמי השירות למיכפל וקיום יתר הוראות ההסכם על ידי הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל, במהלך תקופת ההסכם מיכפל תספק ללקוח ו/או למעסיק ו/או למעסיק גלובל את אחד ו/או יותר מהשירותים הבאים:

3.1.1 "מיכפל פנסיה" - שירות אינטרנטי (web based) המאפשר העברת קבצי דיווח לחברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות ("יצרנים") באמצעות רשת האינטרנט וצפייה בדוחות היזון חוזר המתקבלים מהיצרנים.

3.1.2 "מיכפל פנסיה פלוס" - שירות הכולל איתור מקור השגיאות שצויינו במסגרת דוחות היזון חוזר ("שגיאות") (אצל הלקוח, המעסיק או היצרן, לפי המקרה), פנייה בשם המעסיק ליצרן הרלוונטי לצורך קבלת מידע אודות השגיאה ומעקב אחר תיקון השגיאות על ידי היצרן או הלקוח או המעסיק, לפי העניין.

3.1.3 "מיכפל פנסיה 360" – שירות הכולל מעקב אחר ביצוע התשלומים ותיעוד פרטי התשלומים של המעסיק ליצרנים ושידור קובץ הדיווח האחיד ליצרנים.

3.1.4 "מיכפל פנסיה גלובל" – שירות תפעול פנסיוני למעסיק שאינו עובד בהכרח עם תוכנת השכר של מיכפל. השירות מתבסס על קבצי הדיווח האחיד שהמעסיק גלובל מפיק מתוכנת השכר שלו. השירות כולל מעקב אחר ביצוע התשלומים ותיעוד פרטי התשלומים של המעסיק גלובל ליצרנים ושידור קובץ הדיווח האחיד ליצרנים, איתור מקור השגיאות שצויינו במסגרת דוחות היזון חוזר ("שגיאות") אצל המעסיק גלובל או היצרן (לפי המקרה), פנייה בשם המעסיק גלובל ליצרן הרלוונטי לצורך קבלת מידע אודות השגיאה ומעקב אחר תיקון השגיאות לפי העניין.


3.2 השירותים ניתנים בהסתמך על:

3.2.1 ב"מיכפל פנסיה" וב"מיכפל פנסיה פלוס" - המידע הכלול בקבצי הדיווח שהוכנו על ידי הלקוח, בדוחות ההיזון המסופקים על ידי היצרנים וכן על מידע ונתונים נוספים שיתקבלו אצל הלקוח ו/או המעסיק מהיצרנים ויועבר על ידו למיכפל (יחדיו: "מידע").

3.2.2 ב"מיכפל פנסיה 360" - השירותים ניתנים בהסתמך על התשלומים של המעסיק ליצרנים והעברת פרטי התשלומים למיכפל.

3.2.3 ב"מיכפל פנסיה גלובל" – השירותים ניתנים בהסתמך על קבצי הדיווח האחיד שהמעסיק גלובל מפיק מתוכנת השכר שלו ועל התשלומים של המעסיק גלובל ליצרנים והעברת פרטי התשלומים למיכפל.


3.3 אחריות הלקוח ו/או המעסיק ב"מיכפל פנסיה 360":

3.3.1 באחריות הלקוח לשדר קבצי דיווח אחיד למיכפל פנסיה 360 עד ליום ה- 10 בכל חודש עבור החודש הקודם. שידור במועד מאוחר יותר עלול לעכב את תהליך התשלום לגופים המוסדיים. מומלץ להקדים ולשדר את הקבצים בסמוך להפקת תלושי השכר לעובדים, מוקדם ככל האפשר. לאחר שידור הקבצים ישלח באופן אוטומטי למעסיקים קובץ הכולל את פירוט היצרנים, הסכום לתשלום ופרטי חשבון הבנק של כל קופה.

3.3.2 באחריות המעסיק לשלם לגופים המוסדיים, אך ורק לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים, ובסכומים המפורטים בקובץ למעסיקים (ראה סעיף 3.3.1) ולעדכן את מיכפל לגבי פרטי התשלום עד ליום ה- 15 בכל חודש עבור החודש הקודם. תשלום במועד מאוחר יותר עלול לגרור פיצויים, "קנסות" ו/או ריביות ע"י היצרנים. מומלץ להקדים ולשלם מוקדם ככל האפשר. למען הסר ספק, שידור נתוני הקובץ האחיד לגופים המוסדיים יתאפשר רק לאחר שהמעסיק ישלם עבור כל הקופות המפורטים בקובץ למעסיקים (ראה סעיף 3.3.1).


3.4 אחריות המעסיק גלובל ב"מיכפל פנסיה גלובל":

3.4.1 באחריות המעסיק גלובל להעביר למיכפל קבצי דיווח אחיד , בהתאם לתקנות רשות שוק ההון, מתוכנת השכר בה מופקים לעובדיו תלושי השכר עד ליום ה- 10 בכל חודש עבור החודש הקודם. העברת הקבצים במועד מאוחר יותר עלולה לעכב את תהליך התשלום לגופים המוסדיים. מומלץ להקדים ולהעביר את קבצי הדיווח האחיד למיכפל בסמוך להפקת תלושי השכר לעובדים, מוקדם ככל האפשר. לאחר קבלת קבצי הדיווח האחיד ועיבודם במיכפל, ישלח באופן אוטומטי למעסיק גלובל קובץ הכולל את פירוט היצרנים, הסכום לתשלום ופרטי חשבון הבנק של כל קופה.

3.4.2 באחריות המעסיק גלובל לשלם לגופים המוסדיים, אך ורק לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים, ובסכומים המפורטים בקובץ למעסיקים (ראה סעיף 3.4.1) ולעדכן את מיכפל לגבי פרטי התשלום עד ליום ה- 15 בכל חודש עבור החודש הקודם. תשלום במועד מאוחר יותר עלול לגרור פיצויים, "קנסות" ו/או ריביות ע"י היצרנים. מומלץ להקדים ולשלם מוקדם ככל האפשר. למען הסר ספק, שידור נתוני הקובץ האחיד לגופים המוסדיים יתאפשר רק לאחר שהמעסיק גלובל ישלם עבור כל הקופות (ראה סעיף 3.4.1).

3.5 מיכפל אינה אחראית לנכונות, דיוק, איכות או שלמות המידע ולא תהיה אחראית במקרה בו המידע המועבר באמצעותה אינו נכון, מדויק או מלא.

3.6 ידוע ללקוח ו/או למעסיק ו/או למעסיק גלובל כי מיכפל מהווה גורם מתווך בלבד בין הלקוח או מי מטעמו ליצרנים לצרכי דיווח על שגיאות ומעקב אחר הטיפול בהן, וכי תיקון השגיאות עצמו נעשה על ידי ובאחריות הגורמים הרלוונטיים אצל הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל ו/או היצרנים, ואינו בשליטת מיכפל. אם מקור השגיאה הוא בדיווח של הלקוח ליצרן, על הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל לבצע תיקונים בדיווחיו ליצרן או ביצוע כל פעולה אחרת שתביא לתיקון השגיאה תוך שיתוף פעולה עם מיכפל.

3.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי מתן השירותים וזמינותם מותנים בשיתוף פעולה מצד הלקוח עצמו ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל ומצד היצרנים וצדדים שלישיים נוספים הקשורים עם הלקוח (כגון משווק פנסיוני). מיכפל לא תהיה אחראית לתקלות או עיכובים במתן השירותים שמקורם באי-שיתוף פעולה, פעולה שלא בהתאם להנחיות מיכפל ו/או כל מעשה או מחדל אחרים מצד איזה מהגורמים הנ"ל.

3.7 באחריות הלקוח ו/או המעסיק לספק למיכפל כל דו"ח, הודעה ומידע רלוונטיים אחרים המצויים ברשות הלקוח, מיד עם קבלתם אצלו. הלקוח ו/או המעסיק מתחייב לשתף פעולה עם מיכפל, ולספק לה כל נתון, מסמך, יפוי כח ומידע רלוונטיים, הדרושים לדעת מיכפל באופן סביר לצורך אספקת השירותים.

3.8 באחריות הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל לספק למיכפל כל דו"ח, הודעה ומידע רלוונטיים אחרים המצויים ברשות הלקוח, מיד עם קבלתם אצלו. הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל מתחייב לשתף פעולה עם מיכפל, ולספק לה כל נתון, מסמך, יפוי כח ומידע רלוונטיים, הדרושים לדעת מיכפל באופן סביר לצורך אספקת השירותים. הלקוח אחראי לרכוש ולתחזק סביבת עבודה מתאימה בחצריו המאפשרת שימוש בשירותים, לרבות ציוד מחשב, חיבורי חשמל ואינטרנט ורשיון שימוש בר תוקף בתוכנת מיכפל.

3.9 מיכפל מפעילה ללקוחות "מיכפל פנסיה פלוס", "מיכפל פנסיה 360" ו"מיכפל פנסיה גלובל"שירות לקוחות, באמצעות פניות בדואר אלקטרוני, לצורך מתן מענה לשאלות נציגי הלקוח בכל הקשור במתן השירותים, בימים א'-ה' בשעות הפעילות הנהוגות במיכפל ומפורסמות באתר מיכפל באינטרנט.

4. תקופת ההסכם
תקופת ההתקשרות בין הצדדים תחל מיד עם ביצוע השידור הראשון. כל אחד מהצדדים, היינו מיכפל ו/או הלקוח יהיה רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב שתשלח לצד השני לפחות 30 ימים מראש.

4.2 במסגרת שירותי "מיכפל פנסיה 360" ו/או "מיכפל פנסיה גלובל", לאחר חודשיים בהם המעסיק לא שילם ליצרנים את התשלומים אותם התחייב להעביר השירות יופסק לאלתר.

4.3 לאחר תום תקופת ההתקשרות מיכפל תמשיך לטפל בשגיאות , שנוצרו מדיווחים בתקופת ההתקשרות, וזאת למשך של 3 חודשים נוספים ובלבד שהלקוח שיתף פעולה עם מיכפל לצורך כך ושהלקוח רכש את שירותי "מיכפל פנסיה פלוס" ו/או "מיכפל פנסיה 360" ו/או "מיכפל פנסיה גלובל".

4.4 מיכפל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם במקרה והלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל לא קיים תנאי מתנאי ההסכם, ולרבות לא שילם במועדם או במלואם את דמי השירות או תשלום כלשהו על פי ההסכם. בנוסף, בהתקיים אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן, מיכפל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע ללקוח על הפסקת מתן השירותים לאלתר: (א) הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל הוכרז פושט רגל, הפך ללא כשיר, מונה לו כונס נכסים, נאמן או מפרק; (ב) נעשה שימוש בשירותים למטרה שאיננה חוקית ו/או שלא בתום לב ותוך ניצול השירותים שלא למטרות בגינן הם ניתנים; (ג) הפעלת השירותים תוגבל, תמנע, תותלה או תבוטל עפ"י דין.

4.5 מיכפל לא תישא באחריות כלשהי בגין הפסקת שירותים כאמור בסעיף זה ו/או בנזק כלשהו שייגרם ללקוח ו/או למעסיק ו/או למעסיק גלובל ו/או לצד שלישי בקשר עם הפסקה כאמור.

5. תמורה ותנאי תשלום
5.1 הלקוח ו/או המעסיק ישלם למיכפל תמורה עבור השירותים, כמפורט בטופס הזמנת השירותים.

5.2 אלא אם נקבע אחרת במפורש בטופס ההצטרפות, התמורה בגין השירותים תשולם על ידי לקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל בתשלומים חודשיים רצופים, אחת לחודש, באמצעות אמצעי התשלום שפורט בטופס ההצטרפות. לכל תשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק, בהתאם לשיעורו במועד כל חיוב.

5.3 מיכפל רשאית לעדכן את תעריפי השירותים בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר מיכפל.

5.4 ידוע ללקוח ו/או למעסיק ו/או למעסיק גלובל כי במקרה של עיכוב או אי-ביצוע תשלום חודשי כלשהו תהיה מיכפל רשאית להפסיק את מתן השירותים עד לקבלת התשלום במלואו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים של מיכפל לפי ההסכם ו/או כל דין. תשלום שלא ייפרע במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור0.033% לכל יום, מיום היווצרות החוב ועד למועד התשלום בפועל.
6. הצהרות הצדדים
כל צד מצהיר אין כל מניעה על פי דין או הסכם כלשהו להתקשרותו בהסכם זה. הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל מצהיר כי ברשותו כל ההרשאות הדרושות לצורך העברת המידע למיכפל וכי ישתף עמה פעולה, ויפעל כמיטב יכולתו על מנת לגרום ליצרנים לשתף עמה פעולה, באופן ובהיקף הנדרש על מנת לאפשר למיכפל לספק את השירותים לפי ההסכם. הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין בכל הקשור לשימוש הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל במידע והעברתו למיכפל.
7. הגבלת אחריות
7.1 מיכפל אינה מתחייבת או מצהירה כי השירותים יינתנו באופן רציף או נקי מתקלות, הפרעות או טעויות (error free). ידוע ללקוח ו/או למעסיק ו/או למעסיק גלובל כי ייתכנו תקלות או עיכובים בשירות, לרבות כאלה הנובעות מצד שלישי ו/או מכוח עליון. במקרה של עיכוב, תקלה, הפרעה או טעות מצד מיכפל, אחריותה של מיכפל מתמצית בתיקון התקלה בהקדם האפשרי, בהתחשב במהות התקלה ונסיבותיה. מיכפל אינה מתחייבת, מצהירה או נותנת מצג כלשהו ביחס לתוצאות השירותים, או כי נתינתם תביא לתוצאה הרצויה ללקוח ו/או למעסיק ו/או למעסיק גלובל, או ביחס לכמות השגיאות שיאותרו או יתוקנו כתוצאה ממתן השירותים.

7.2 על אף כל הוראה סותרת אחרת, בין בהסכם ובין בכל דין, מיכפל, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, ו/או אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו ללקוח ו/או למעסיק ו/או למי מטעמו ו/או עובדיו בקשר עם ו/או כתוצאה מאספקת מהשירותים, לרבות מהשעייתם או הפסקתם, גם אם הדבר נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של מיכפל ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה, אלא לנזק ישיר בלבד, שנגרם באופן בלעדי כתוצאה מרשלנות חמורה של מיכפל או מזדון.

7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל במקרה, אחריות מיכפל לכל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מיכפל, מנהליה, עובדיה ו/או כל הפועל בשמה ו/או מטעמה מוגבלת לגובה דמי השירות ששולמו למיכפל בפועל בקשר עם השירותים ב-12 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק. תקרת האחריות, כאמור, תכסה כל מספר של תביעות וכל מספר של עילות תביעה המתייחסות לאירוע מסוים ו/או כל הנובע ממנו ו/או קשור אליו.

7.4 שום דבר בהסכם זה אינו גורע מאחריותו של הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל לפי דין, ואינו מטיל על מיכפל, במפורש או מכללא, אחריות כאמור.
8. כללי
8.1 כל צד מתחייב לשמור בסודיות כל מידע שנמסר לו על ידי הצד השני בקשר עם ההסכם וביצועו, ואשר עשוי להיחשב באופן סביר כסוד מסחרי או מידע סודי של הצד השני.

8.2 כתנאי לאספקת השירותים, למעט שירותי "מיכפל פנסיה גלובל" ולצורך כך, במשך כל תקופת ההסכם על הלקוח (ולא המעסיק) ו/או מי מטעמו להיות בעל רישיון תקף לשימוש בתוכנת מיכפל. למען הסר ספק מובהר כי הסכם זה מתייחס אך ורק לאספקת השירותים והוא איננו מעניק ללקוח רישיון כלשהו בתוכנת מיכפל. רישיון כאמור ניתן אך ורק מכוח הסכם נפרד שבין הלקוח ו/או מי מטעמו למיכפל ביחס לשימוש בתוכנת מיכפל.

8.3 הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל אינו רשאי להסב, להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי ההסכם, כולן או חלקן. מיכפל רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה לפי ההסכם לצד שלישי, לרבות לקבלני משנה מטעמה, ובלבד שזכויות הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל לפיו לא תיפגענה.

8.4 ההסכם ממצה את מלוא ההסכמות בין הצדדים, ומבטל כל הסכם, הסכמה, זכרון דברים, מצג קודם או התחייבות אחרת.

8.5 לבית המשפט המוסמך של מחוז תל-אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל סכסוך בין הצדדים, שיתעורר בקשר להסכם זה או ליחסי הצדדים או הנובע מן העניינים הללו.

8.6 עובדי הלקוח ו/או המעסיק אינם צד להסכם, אינם מוטבים של ההסכם, אינם רוכשים זכויות לפיו ואינם רשאים לתבוע מכוחו.

8.7 מיכפל רשאית לפי שיקול דעתה לשנות תנאי התקשרות אלה מעת לעת, באמצעות הודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט של מיכפל ותוקף השינוי יהיה ממועד הפרסום ואילך. על הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל האחריות להתעדכן בשינויים כאמור.

8.8 כתובות המעסיק או הלקוח או המעסיק גלובל הן הכתובות הרשומות בטופס ההצטרפות. כל הודעה שתישלח לכתובת הרשומה בטופס ההצטרפות תחשב כאילו נתקבלה על ידי הלקוח ו/או המעסיק ו/או המעסיק גלובל כעבור 72 שעות מעת שליחתה בדואר אלא אם נמסרה ידנית בכתובתו שאז תיחשב כאילו נתקבלה במועד המסירה.
כל הזכויות שמורות למיכפל מיקרו מחשבים בע"מ © | 03-5620191