בית
אודות
מוצרים
מידע ועזרים
צור קשר
מספר לקוח
סיסמה
שכחת סיסמה?
תנאים כלליים לאספקת שירותי "מיכפל פנסיה" ו-"מיכפל פנסיה+"
1. כללי
תנאים כלליים אלה ("התנאים הכלליים"), יחד עם טופס ההצטרפות לשירותים עליו חתם הלקוח ("טופס ההצטרפות"), על נספחיהם, מהווים את ההסכם בין הלקוח לבין מיכפל ("ההסכם") ומסדירים את התנאים לפיהם תספק מיכפל ללקוח את שירותי "מיכפל פנסיה" ו/או שירותי "מיכפל פנסיה+" (בהתאם לבחירת הלקוח בטופס ההזמנה) ("השירותים").
2. השירותים
2.1 בכפוף לתשלום דמי השירות וקיום יתר הוראות ההסכם על ידי הלקוח, במהלך תקופת ההסכם מיכפל תספק ללקוח את השירותים הבאים -

2.1.1 "מיכפל פנסיה" - שירות אינטרנטי (web based) המאפשר העברת קבצי דיווח לחברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות ("יצרנים") באמצעות האינטרנט וצפייה בדוחות היזון חוזר המתקבלים מהיצרנים.

2.1.2 "מיכפל פנסיה+" - שירות הכולל איתור מקור השגיאות שצויינו במסגרת דוחות היזון חוזר ("שגיאות") (אצל הלקוח או היצרן, לפי המקרה), פנייה בשם הלקוח ליצרן הרלוונטי לצורך קבלת מידע אודות השגיאה ומעקב אחר תיקון השגיאות על ידי היצרן או הלקוח, לפי העניין.

2.2 השירותים ניתנים בהסתמך על המידע הכלול בקבצי הדיווח שהוכנו על יד הלקוח, בדוחות ההיזון המסופקים על ידי היצרנים וכן על מידע ונתונים נוספים שיתקבלו אצל הלקוח מהיצרנים ויועבר על ידו למיכפל (יחדיו: "מידע"). מיכפל אינה אחראית לנכונות, דיוק, איכות או שלמות המידע ולא תהיה אחראית במקרה בו המידע אינו נכון, מדויק או מלא.

2.3 ידוע ללקוח כי מיכפל מהווה גורם מתווך בלבד בין הלקוח או מי מטעמו ליצרנים לצרכי דיווח על שגיאות ומעקב אחר הטיפול בהן, וכי תיקון השגיאות עצמו נעשה על ידי ובאחריות הגורמים הרלוונטיים אצל הלקוח ו/או היצרנים, ואינו בשליטת מיכפל. אם מקור השגיאה הוא בדיווח של הלקוח ליצרן, מיכפל תנחה את הלקוח לגבי התיקונים שעל הלקוח לבצע בדיווחיו ליצרן או ביצוע כל פעולה אחרת שתביא לתיקון השגיאה.

2.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי מתן השירותים וזמינותם מותנים בשיתוף פעולה מצד הלקוח עצמו ומצד היצרנים וצדדים שלישיים נוספים הקשורים עם הלקוח (כגון משווק פנסיוני ). מיכפל לא תהיה אחראית לתקלות או עיכובים במתן השירותים שמקורם באי-שיתוף פעולה, פעולה שלא בהתאם להנחיות מיכפל ו/או כל מעשה או מחדל אחרים מצד איזה מהגורמים הנ"ל.

2.5 באחריות הלקוח לספק למיכפל כל דו"ח, הודעה ומידע רלוונטיים אחרים המצויים ברשות הלקוח, מיד עם קבלתם אצלו. הלקוח מתחייב לשתף פעולה עם מיכפל, ולספק לה כל נתון, מסמך ומידע רלוונטיים, הדרושים לדעת מיכפל באופן סביר לצורך אספקת השירותים.

2.6 הלקוח אחראי לרכוש ולתחזק סביבת עבודה מתאימה בחצריו המאפשרת שימוש בשירותים, לרבות ציוד מחשב, חיבורי חשמל ואינטרנט ורשיון שימוש בר תוקף בתוכנת מיכפל.

2.7 מיכפל תספק ללקוח דוחות תקופתיים בנוגע לסטטוס הטיפול בשגיאות.

2.8 מיכפל מפעילה שירות לקוחות לצורך מתן מענה לשאלות נציגי הלקוח בכל הקשור במתן השירותים, בימים א-ה בשעות הפעילות הנהוגות במיכפל ומפורסמות באתר מיכפל באינטרנט.
3. תקופת ההסכם
3.1 תקופת ההתקשרות הראשונית בין הצדדים היא כמפורט בטופס ההצטרפות, ולאחר סיומה היא תתחדש אוטומאטית לתקופות של 30 ימים בכל פעם, אלא אם הודיע צד על סיומה לפחות 7 ימים לפני מועד החידוש.

3.2 לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונית, כל אחד מבין מיכפל והלקוח יהיה רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב לצד השני של 30 ימים מראש.

3.3 בכפוף להוראות כל דין, ככל שבמסגרת טופס ההצטרפות התחייב הלקוח לרכוש את השירותים לתקופה מינימאלית מסוימת ("תקופת ההתחייבות"), הלקוח יחויב בהמשך תשלום בסך החודשי הקבוע עבור השירותים גם לאחר סיום ההסכם ועד תום תקופת ההתחייבות.

3.4 מיכפל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם במקרה והלקוח לא קיים תנאי מתנאי ההסכם, ולרבות לא שילם במועדם או במלואם את דמי השירות או תשלום כלשהו על פי ההסכם. בנוסף, בהתקיים אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן, מיכפל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע ללקוח על הפסקת מתן השירותים לאלתר: (א) הלקוח הוכרז פושט רגל או מונה לו כונס נכסים או מפרק; (ב) נעשה שימוש בשירותים למטרה שאיננה חוקית ו/או שלא בתום לב ותוך ניצול השירותים שלא למטרות בגינן הם ניתנים; (ג) הפעלת השירותים תוגבל או תבוטל עפ"י דין.

3.5 מיכפל לא תישא באחריות כלשהי בגין הפסקת שירותים כאמור בסעיף זה ו/או בנזק כלשהו שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי בקשר עם הפסקה כאמור.
4. תמורה ותנאי תשלום
4.1 הלקוח ישלם למיכפל תמורה עבור השירותים, כמפורט בטופס הזמנת השירותים.

4.2 אלא אם נקבע אחרת במפורש בטופס ההצטרפות, התמורה בגין השירותים תשולם על ידי הלקוח בתשלומים חודשיים רצופים, אחת לחודש, באמצעות אמצעי התשלום שפורט בטופס ההצטרפות. לכל תשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק, בהתאם לשיעורו במועד כל חיוב.

4.3 מיכפל רשאית לעדכן את תעריפי השירותים בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר מיכפל. על אף האמור, במקרה של לקוח שהתחייב לתקופת התחייבות, עדכון תעריפי השירותים ייעשה רק ביחס למתן שירותים לאחר תום תקופת ההתחייבות.

4.4 ידוע ללקוח כי במקרה של עיכוב או אי-ביצוע תשלום חודשי כלשהו תהיה מיכפל רשאית להפסיק את מתן השירותים עד לקבלת התשלום במלואו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים של מיכפל לפי ההסכם ו/או כל דין. תשלום שלא ייפרע במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית חח"ד הנהוגה בחשבונות עסקיים בבנק לאומי לישראל בע"מ, מיום היווצרות החוב ועד למועד התשלום בפועל.
5. הצהרות הצדדים
כל צד מצהיר אין כל מניעה על פי דין או הסכם כלשהו להתקשרותו בהסכם זה. הלקוח מצהיר כי ברשותו כל ההרשאות הדרושות לצורך העברת המידע למיכפל וכי ישתף עמה פעולה, ויפעל כמיטב יכולתו על מנת לגרום ליצרנים לשתף עמה פעולה, באופן ובהיקף הנדרש על מנת לאפשר למיכפל לספק את השירותים לפי ההסכם. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין בכל הקשור לשימוש הלקוח במידע והעברתו למיכפל.
6. הגבלת אחריות
6.1 מיכפל אינה מתחייבת או מצהירה כי השירותים יינתנו באופן רציף או נקי מתקלות, הפרעות או טעויות (error free). ידוע ללקוח כי ייתכנו תקלות או עיכובים בשירות, לרבות כתוצאה מפעולת צד שלישי ו/או כוח עליון. במקרה על עיכוב, תקלה, הפרעה או טעות מצד מיכפל, אחריותה של מיכפל מתמצית בתיקון התקלה בהקדם האפשרי, בהתחשב במהות התקלה ונסיבותיה. מיכפל אינה מתחייבת, מצהירה או נותנת מצג כלשהו ביחס לתוצאות השירותים, או כי נתינתם תביא לתוצאה הרצויה ללקוח, או ביחס לכמות השגיאות שיאותרו או יתוקנו כתוצאה ממתן השירותים.

6.2 על אף כל הוראה סותרת אחרת, בין בהסכם ובין בכל דין, מיכפל, עובדיה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או מסתבר, ו/או אובדן מידע ו/או רווחים, שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או עובדיו בקשר עם ו/או כתוצאה מאספקת מהשירותים, לרבות מהשעייתם או הפסקתם, גם אם הדבר נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של מיכפל ו/או עובדיה ו/או הפועלים מטעמה, אלא לנזק ישיר בלבד, שנגרם באופן בלעדי כתוצאה מרשלנות חמורה של מיכפל.

6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל במקרה, אחריות מיכפל לכל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מיכפל, מנהליה, עובדיה ו/או כל הפועל בשמה ו/או מטעמה מוגבלת לגובה דמי השירות ששולמו למיכפל בפועל בקשר עם השירותים ב-12 החודשים שקדמו למועד קרות הנזק. תקרת האחריות, כאמור, תכסה כל מספר של תביעות וכל מספר של עילות תביעה המתייחסות לאירוע מסוים ו/או כל הנובע ממנו ו/או קשור אליו.

6.4 שום דבר בהסכם זה אינו גורע מאחריותו של הלקוח לפי דין, ואינו מטיל על מיכפל, במפורש או מכללא, אחריות כאמור.
7. כללי
7.1 כל צד מתחייב לשמור בסודיות כל מידע שנמסר לו על ידי הצד השני בקשר עם ההסכם וביצועו, ואשר עשוי להיחשב באופן סביר כסוד מסחרי או מידע סודי של הצד השני.

7.2 כתנאי לאספקת השירותים ולצורך כך, במשך כל תקופת ההסכם על הלקוח ו/או מי מטעמו להיות בעל רישיון תקף לשימוש בתוכנת מיכפל. הסכם זה מתייחס אך ורק לאספקת השירותים והוא איננו מעניק ללקוח רישיון כלשהו בתוכנת מיכפל. רישיון כאמור ניתן אך ורק מכוח ההסכם הנפרד שבין הלקוח ו/או מי מטעמו למיכפל ביחס לשימוש בתוכנת מיכפל.

7.3 הלקוח אינו רשאי להסב, להמחות ו/או להעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי ההסכם, כולן או חלקן. מיכפל רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה לפי ההסכם לצד שלישי, לרבות לקבלני משנה מטעמה, ובלבד שזכויות הלקוח לפיו לא תיפגענה.

7.4 ההסכם ממצה את מלוא ההסכמות בין הצדדים, ומבטל כל הסכם, הסכמה, זכרון דברים, מצג קודם או התחייבות אחרת.

7.5 לבית המשפט המוסמך של מחוז תל-אביב תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל סכסוך בין הצדדים, שיתעורר בקשר להסכם זה או ליחסי הצדדים או הנובע מן העניינים הללו.

7.6 כל שינוי של הסכם זה, או ויתור על קיום תנאי הקבוע בו טעונים מסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים, אחרת, לא יהיה להם כל תוקף.

7.7 עובדי הלקוח אינם צד להסכם, אינם מוטבים של ההסכם, אינם רוכשים זכויות לפיו ואינם רשאים לתבוע מכוחו.

7.8 מיכפל רשאית לפי שיקול דעתה לשנות תנאי התקשרות אלה מעת לעת, באמצעות הודעה תפרסם באתר האינטרנט של מיכפל. על הלקוח האחריות להתעדכן בשינויים כאמור.
כל הזכויות שמורות למיכפל מיקרו מחשבים בע"מ © | 1-800-590-590